TỘI ĐÁNH BẠC LÀ GÌ?

CĂN CỨ PHÁP LÝ Điều 321 Chương XXI Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 ngày 27/11/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 12/2017/QH14 ngày 26/06/2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự) quy định tội hành nghề mê tín, dị đoan như … Continue reading TỘI ĐÁNH BẠC LÀ GÌ?