Người lao động cần làm gì khi công ty yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo?

Nhiều trường hợp Công ty sử dụng Hợp đồng đào tạo như một công cụ để ngăn không cho người lao động nghỉ việc. Người lao động cần làm gì để xử lý với yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt Hợp đồng lao động? Cùng nghe luật sư của PROLAF … Continue reading Người lao động cần làm gì khi công ty yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo?