1.800.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ 3.100.000 VNĐ 5.500.000 VNĐ
GÓI CƠ BẢNGÓI AGÓI B GÓI C
1. Soạn thảo hồ sơ thành lập: Giấy phép kinh doanh và mã số thuế1. Dấu chức danh 1. Bảng hiệu công ty1. Tặng 800 số hóa đơn điện tử
2. Dấu tròn công ty (01 dấu)2. Lập sổ thành viên / cổ đông2. Soạn thảo hồ sơ Đăng ký mở tài khoản ngân hàng + thông báo tài khoản với cơ quan thuế2. Tặng chữ ký số có thời hạn 3 năm
3. Đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia3. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu & hướng dẫn sử dụng hóa đơn3. Cung cấp hồ sơ nội bộ doanh nghiệp3. Tư vấn phát hành hóa đơn
4. Tư vấn thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp4. Hướng dẫn khai thuế + thuế môn bài4. Ưu đãi mua chữ ký số 3 năm giá…..4. Cung cấp sổ sách, văn bản luật trong suốt quá trình hoạt động