QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư có nghĩa vụ quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế của một quốc gia nói chung. Theo quy định của pháp luật đầu tư hiện hành, một nhà đầu tư có những quyền hạn và nghĩa vụ sau đây.

1. Nhà đầu tư là gì?

Các cá nhân hoặc tổ chức tiến hành các hoạt động đầu tư theo đúng những quy định của pháp luật thì được coi là các nhà đầu tư, gồm có:– Các loại hình doanh nghiệp khác nhau được Luật doanh nghiệp hiện hành quy định.– Các hợp tác xã và liên hợp tác xã– Đối với các doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư nước ngoài thời gian thành lập trước khi pháp luật đầu tư có hiệu lực thi hành.– Những cá nhân và hộ kinh doanh trong nước. Tổ chức và cá nhân nước ngoài, tiến hành định cư ở nước ngoài và người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.– Những tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

2. Về quyền của nhà đầu tư:

Các nhà đầu tư có các quyền hạn sau đây:

2.1. Được bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng các nguồn lực đầu tư để phục vụ cho việc đầu tư của doanh nghiệp mình:

– Bình đẳng trước pháp luật là như nhau trong việc sử dụng các nguồn vốn tín dụng hoặc các quỹ hỗ trợ vốn. Sử dụng tài nguyên đất đai, những tài nguyên có giá trị khác trong phạm vi pháp luật đã quy định.

Được thuê, mượn các thiết bị và các máy móc trong nước hoặc ở nước ngoài phục vụ việc thực hiện cho các dự án đầu tư đảm bảo đúng quy  trình và việc nâng cao chất lượng của dự án.

Đối với nguồn nhân lực trong hoạt động quản lý hoặc các công việc liên quan đến kỹ thuật… Nhà đầu tư được thuê các nhân công trong nước hoặc các nhân công nước ngoài trừ trường hợp các điều ước và các văn bản pháp lý khác mà Việt Nam là thành viên.

Được tiến hành các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu, các hoạt động liên quan đến hoạt động đầu tư.

Có thể nhập khẩu theo hình thức trực tiếp hoặc tiến hành thông qua hình thức ủy thác trong việc nhập khẩu các máy móc và những thiết bị vật tư có liên quan phục vụ mục đích của hoạt động đầu tư. Tiến hành việc xuất khẩu hàng hóa một cách trực tiếp hoặc có thể tiến hành thông qua việc ủy thác nhập khẩu.

Tiến hành các hoạt động truyền thông như quảng cáo hoặc tiếp thị các sản phẩm và những dịch vụ của doanh nghiệp mình. Tham gia hoạt động ký kết hợp đồng với các cơ quan chuyên môn cung ứng các dịch vụ liên quan đến quảng bá sản phẩm, quảng cáo.

Tiến hành hoạt động gia công hoặc gia công lại sản phẩm. Đặt các gói dịch vụ về gia công lại ở trong nước hoặc nước ngoài tùy theo ý chí của nhà đầu tư và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về hoạt động thương mại.

– Nhà đầu tư được quyền mua ngoại tệ:

Nhà đầu tư tiến hành việc mua ngoại tệ trong các tổ chức tín dụng được cấp phép kinh doanh trong việc đáp ứng những giao dịch vãng lai và các giao dịch khác của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Quyền được chuyển nhượng và điều chỉnh vốn của dự án đầu tư. Về việc chuyển nhượng hoặc điều chỉnh vốn của dự án đầu tư nhà đầu tư có toàn quyền quyết định trong vấn đề này. Trong những trường hợp việc chuyển nhượng phát sinh các lợi nhuận kinh tế thì cần tiến hành thu nộp thuế theo quy định pháp luật. Tuy nhiên trong những trường hợp nhất định thì việc chuyển nhượng và điều chỉnh vốn này mới được tiến hành.

Quyền được thế chấp và sử dụng các tài sản liên quan đến tài nguyên đất: Có thể tiến hành việc thế chấp đất cùng với các tài sản gắn với tài nguyên đất để tiến hành việc vay vốn theo quy định của pháp luật.

– Những quyền khác của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật gồm:

Được hưởng những chính sách và ưu đãi theo quy định tại Luật Đầu tư hiện hành. Sử dụng và tiếp cận các nguồn ưu đãi các dịch vụ công theo quy định trên nguyên tắc bình đẳng.

Được thông báo về các văn bản pháp luật liên quan tới lĩnh vực đầu tư và các dữ liệu của nền kinh tế và từng khu vực kinh tế xã hội,  được góp ý về những chính sách của pháp luật hiện hành và các chính sách khác của hoạt động đầu tư.

Có quyền khiếu nại và tố cáo những hành vi có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật đầu tư.

3. Về nghĩa vụ của nhà đầu tư.

Bên cạnh những quyền lợi nhất định, nhà đầu tư cần chấp hành thông qua nghĩa vụ như sau:

– Đảm bảo việc tuân thủ đúng theo những quy định của pháp luật đầu tư và thực hiện theo đúng những gì đăng ký đầu tư được quy định rõ trong nội dung của Giấy chứng nhận đầu tư.

– Cần chịu trách nhiệm về tính chân thực, rõ ràng của các văn bản mà chủ đầu tư đã tiến hành đăng ký cùng hồ sơ dự án đầu tư, tính hợp lệ của các văn bản pháp lý liên quan.

– Thực hiện những nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và các hoạt động tài chính trong phạm vi của doanh nghiệp mình. Các quy định của pháp luật về bảo hiểm lao động và tuân thủ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Một số quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy theo quy định của pháp luật nhà đầu tư có những nghĩa vụ và quyền hạn như trên theo những quy định hiện hành của pháp luật. Bắt buộc các nhà đầu tư phải thực hiện đúng và đủ để phù hợp với pháp chế. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *