Mức hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19 như thế nào?

Giải đáp thắc mắc về gói hỗ trợ Covid-19 cho người lao động theo Nghị quyết  68 - Báo Người lao động

1. MỨC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

1.1. Mức hỗ trợ chung cho người lao động

a. Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng (30 ngày)

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 14 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ, người lao động trong trường hợp này được hưởng mức hỗ trợ như sau: 1.855.000 Đồng/người.

Tức là mỗi người lao động đủ điều kiện có trong danh sách của hồ sơ đề nghị hỗ trợ và có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục đến dưới 30 ngày thì đều được hưởng mức hỗ trợ bằng nhau là 1.855.000 Đồng/người nếu không thuộc các trường hợp được hỗ trợ thêm.

b. Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng (30 ngày) trở lên

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 14 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong trường hợp này, người lao động được hưởng mức hỗ trợ như sau: 3.710.000 Đồng/người.

Tương tự như trường hợp trên, nếu người lao động đủ điều kiện xét hỗ trợ, có trong danh sách của hồ sơ đề nghị hỗ trợ và có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương từ 30 ngày trở lên thì được hưởng mức hỗ trợ bằng nhau là 3.710.000 Đồng/người, nếu không thuộc các trường hợp được hỗ trợ thêm.

1.2. Mức hỗ trợ thêm dành cho một số trường hợp đặc biệt

Theo Khoản 2 Điều 14 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ:

– Người lao động nữ mang thai: Được hỗ trợ thêm 1.000.000 Đồng/người. Suy ra tổng hỗ trợ cho người lao động nữ mang thai thuộc diện người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được hưởng mức hỗ trợ là: 2.855.000 Đồng (đối với người lao động nghỉ việc riêng, tạm hoãn thực hiện hợp đồng liên tục từ 15 ngày đến dưới 30 ngày); 4.710.000 Đồng (đối với người lao động nghỉ việc riêng, tạm hoãn thực hiện hợp đồng từ 30 ngày trở lên).

– Người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi: Được hỗ trợ thêm 1.000.000 Đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi. Trường hợp này chỉ hỗ trợ cho một người trong 03 chủ thể người mẹ, người cha, người chăm sóc thay thế trẻ em.

2. PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

Theo Khoản 3 Điều 14 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ, phương thức chi trả tiền hỗ trợ duy nhất cho người lao động là: Trả một lần cho người lao động. Tức, không được chia tiền hỗ trợ để chi trả nhiều lần cho người lao động và một người lao động không được nhận tiền hỗ trợ theo diện người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhiều lần.

Nguồn: https://luathoanganh.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *